ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 1. Επωνυμία – Έδρα – Έμβλημα – Σφραγίδα.

  Η συνδικαλιστική παράταξη με την επωνυμία «ΕΝΟΤΗΤΑ, Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής» ιδρύθηκε στην Αθήνα.
  Έδρα της συνδικαλιστικής παράταξης είναι ο Δήμος Αθηναίων.
  Έμβλημά της είναι οι λέξεις «ΕΝΟΤΗΤΑ, Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής», μέσα σε κύκλο αστεριών.
  Η σφραγίδα της παράταξης είναι κυκλική και φέρει το όνομα αυτής και το έτος ίδρυσης.

 2. Σκοπός και αρχές λειτουργίας της συνδικαλιστικής μας παράταξης.

  Η «ΕΝΟΤΗΤΑ, Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής» είναι συνδικαλιστική παράταξη με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ελεύθερης, ευρωπαϊκής δομής του συνδικαλιστικού κινήματος που θα λειτουργεί με αξιοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη, θα ευνοεί και θα υποστηρίζει την εσωτερική δημοκρατική λειτουργία, τη διαφάνεια και τη συνεχή προσπάθεια για οικοδόμηση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού πλαισίου, με κανόνες διαφάνειας, αξιοπρέπειας που θα προστατεύει τις ατομικές ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα σε ένα ελεύθερο οικονομικό τοπίο που θα εξασφαλίζει ευημερία για τους πολίτες και τους εργαζόμενους.
  Ο συνδικαλισμός είναι δικαίωμα, όχι υποχρέωση και το δικαίωμα στη συνδικαλιστική δράση είναι αυτονόητο, όπως αυτονόητο είναι το δικαίωμα στην εργασία.
  Δημιουργούμε ένα δημοκρατικό, κοινωνικό, φιλελεύθερο σχήμα που στηρίζεται στην σύγχρονη αντίληψη συνδικαλιστικής έκφρασης μακριά από ακραίες μορφές που στηρίζονται στον λαϊκισμό και στην αδιαλλαξία που όμως στο παρασκήνιο υποκλίνονται με υποτέλεια σε κόμματα και εργοδότες.
  Η «ΕΝΟΤΗΤΑ, Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής» στηρίζει απόλυτα τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των εργαζομένων και εργοδοτών μέσα σε ένα πλαίσιο διαλόγου, αξιοπιστίας και υπεύθυνης διεκδίκησης.
  Οικοδομούμε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό μοντέλο συνδικαλιστικής δράσης για την πραγματική εξυπηρέτηση των επαγγελματικών συμφερόντων των εργαζομένων.
  Είναι η ώρα για μια νέα αρχή που βασίζεται σε προτάσεις και θέσεις που θα οικοδομήσουν ένα σύγχρονο συνδικαλιστικό μοντέλο με τη δημιουργία θεσμών όπως είναι η παρέμβαση για τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης, συμπληρωματικών πυλώνων στην υγεία και σειρά παροχών προς τα μέλη μας,
  Απορρίπτουμε την κάθετη εκπροσώπηση και την άνωθεν επιβολή των αρχών μας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο (σωματείο) και δευτεροβάθμιο επίπεδο (ομοσπονδίες).
  Συναντιόμαστε, μέσα από την ανεξαρτησία μας, σε ένα τρίτο επίπεδο όπου με τη συμμετοχή μας στο ανώτατο συνδικαλιστικό επίπεδο με ενιαία έκφραση και συγκλίσεις θα διαμορφώσουμε νέους συσχετισμούς που θα αλλάξουν συνολικά το σημερινό συνδικαλιστικό κατεστημένο.

 3. Τα μέλη.

  Μέλος στην «ΕΝΟΤΗΤΑ, Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής» μπορεί να γίνει κάθε εργαζόμενος εφόσον εκπληρώνει τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
  α. Είναι τουλάχιστον 17 ετών
  β. Αποδέχεται τις αρχές και το καταστατικό.
  γ. Έχει λευκό ποινικό μητρώο.
  δ. Είναι μέλος στο πρωτοβάθμιο σωματείο της εργασίας του.

 4. Κτήση της ιδιότητας του μέλους.

  Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα της παράταξης ή γραπτή αίτηση στα γραφεία μας.
  Τα αρμόδια όργανα της συνδικαλιστικής μας παράταξης δύνανται να μην εγκρίνουν την εγγραφή ενός νέου μέλους αν κρίνουν ότι η προηγούμενη δράση και συμπεριφορά αντιβαίνει τις αρχές της παράταξής μας.

 5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών.

  Τα μέλη της συνδικαλιστικής παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ, Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής» συμμετέχουν στο σύνολο της συνδικαλιστικής δράσης της παράταξης, εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους και έχουν δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα. Συμμετέχουν στη διαμόρφωση των θέσεων της παράταξης μέσω τοπικών, περιφερειακών και πανελλαδικών ψηφοφοριών που διεξάγονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε με φυσική παρουσία και συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και το ανώτατο όργανο που είναι το συνέδριο.
  Τα μέλη προωθούν τις αξίες, τις αρχές και τους στόχους της συνδικαλιστικής παράταξης, αγωνίζονται για την ενδυνάμωσή της και οφείλουν να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτήν, όπως ορίζεται από τα όργανα της παράταξης.
  Από την πλευρά της η συνδικαλιστικής μας παράταξη οφείλει να διασφαλίζει σε κάθε μέλος το δικαίωμα συμμετοχής στην διεκδίκηση αιρετών θέσεων και την ανάδειξή του μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται από το καταστατικό.
  Τέλος η παράταξή μας «ΕΝΟΤΗΤΑ, Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής» υπερασπίζεται με κάθε μέσο τα μέλη της απέναντι σε κάθε μορφή αυθαιρεσίας και αδικίας που γίνεται σε βάρος τους.

 6. Εκπροσώπηση μελών.

  Η «ΕΝΟΤΗΤΑ, Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής» οφείλει να διασφαλίζει την αναλογικότερη εκπροσώπηση των μελών της καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των περιφερειών στα όργανά της.
  Δεν επιτρέπεται η παραμονή του ίδιου προσώπου στο ίδιο αξίωμα για περισσότερα από 3 θητείες.

 7. Τακτικό Συνέδριο.

  α. Το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο της παράταξης. Αποφασίζει για το σύνολο της συνδικαλιστικής έκφρασης μέσα στα πλαίσια της ιδρυτικής διακήρυξης και του καταστατικού.
  β. Το συνέδριο με απλή πλειοψηφία των συνέδρων μπορεί να αποφασίζει για την πανελλαδική ψηφοφορία αλλαγής άρθρων του καταστατικού με ποσοστό πενήντα συν ενός ψήφου.
  γ. Το συνέδριο διεξάγεται το αργότερο κάθε τρία (3) χρόνια. Με απόφασή του το Γενικό Συμβούλιο της παράταξης μπορεί να συγκαλέσει έκτακτο συνέδριο για σημαντικούς λόγους.
  δ. Στο συνέδριο συμμετέχουν τα μέλη της παράταξης ή εκπρόσωποί τους μετά από προκριματική εκλογή με αναλογία εκπροσώπησης που ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
  ε. Το συνέδριο εκλέγει το Προεδρείο του, το οποίο απαρτίζεται από 7 μέλη καθώς και 7 μέλη Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια πανελλαδικών αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών μελών διοίκησης αλλά και τροποποίησης καταστατικού.

 8. Όργανα Διοίκησης.

  α. Τα όργανα διοίκησης έχουν τριετή θητεία. Μέσα από πανελλαδική ψηφοφορία τα μέλη εκλέγουν το Πανελλαδικό Γενικό Συμβούλιο της παράταξης που αποτελείται από 45 μέλη και 3 μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  β. Μέσα σε 15 ημέρες από τις εκλογές οργάνων Διοίκησης ο πλειοψηφών σύμβουλος καλεί εγγράφως τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου για την εκλογή του εννεαμελούς (9 μέλη) Προεδρείου της παράταξης.
  γ. Εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία κατά σειρά:
  • Πρόεδρος
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος
  • Γενικός Γραμματέας
  • Οικονομικός Γραμματέας
  • Υπεύθυνος του Τομέα Οργανωτικού
  • Υπεύθυνος του Τομέα Εργασιακών Σχέσεων
  • Υπεύθυνος του Τομέα Διεθνών Σχέσεων (ευρωπαϊκά συμβούλια)
  • Υπεύθυνος του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας
  • Υπεύθυνος του Τομέα πολιτιστικής δράσης, αθλητισμού και παροχών
  *Με ευθύνη του Πρόεδρου συγκροτείται και στελεχώνεται οποιαδήποτε ειδική ομάδα εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες της παράταξης (γραφείο μελετών, εκπροσώπηση στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, επίβλεψη ιστοσελίδας και εντύπων).
  δ. Το Γενικό Συμβούλιο της παράταξης (45 μέλη) συνεδριάζει κάθε τρίμηνο ή έκτακτα μετά από απόφαση του Προέδρου.
  ε. Το Προεδρείο της παράταξης συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. στ. Με απόφαση του συνεδρίου, μπορεί προοπτικά τα όργανα διοίκησης να εκλέγονται με πανελλαδική ηλεκτρονική ψηφοφορία.

 9. Τηρούμενα βιβλία.

  Η συνδικαλιστική παράταξη «Δύναμη ευθύνης και προοπτικής» τηρεί υποχρεωτικά τα κάτωθι βιβλία:
  α. Βιβλίο Μητρώου Μελών
  β. Πρωτόκολλο Εισερχομένων – Εξερχομένων Εγγράφων
  γ. Βιβλίο Απογραφών Περιουσιακών Στοιχείων
  δ. Βιβλίο Ταμείου
  ε. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων των Οργάνων
  στ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
  (Όλα τα βιβλία μπορούν να τηρούνται ηλεκτρονικά.)

 10. Αρμοδιότητες Μελών Προεδρείου

  α. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την παράταξη έναντι πάσης αρχής και οιουδήποτε τρίτου. Εκφράζει τις θέσεις, τις αρχές της παράταξης σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Ο Πρόεδρος μπορεί να συγκαλέσει τα όργανα της παράταξης και έχει τη γενική εποπτεία του συνόλου των λειτουργιών της παράταξης. Προσυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τις ανακοινώσεις, επιστολές και εν γένει την εξερχόμενη αλληλογραφία. Είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση προσλήψεων ή υπογραφής συμβάσεων συνεργασίας με ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ανάλογα με τις ανάγκες της οργάνωσης (πχ. εκπρόσωπο Τύπου, στελέχωση γραφείου μελετών κλπ).
  β. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα του τα καθήκοντα όταν αυτός κωλύεται ενώ δύναται να του ανατεθούν μέρος από τα καθήκοντά του.
  γ. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων της παράταξης και υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα με τον Πρόεδρο. Φυλάσσει τη σφραγίδα της παράταξης και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της παρουσίας των μελών στις συνεδριάσεις των οργάνων.
  δ. Ο Οικονομικός Γραμματέας τηρεί τα προβλεπόμενα από τα καταστατικό βιβλία και παραστατικά. Εισπράττει τη συνδρομή των μελών και είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των ενταλμάτων. Τέλος συγκαλεί κάθε χρόνο τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την άσκηση έλεγχου της διαχείρισης.
  ε. Ο υπεύθυνος του Τομέα Οργανωτικού έχει την ευθύνη οργάνωσης της παράταξης, κατανέμει ρόλους σε μέλη, μεριμνά για την ομαλή διασύνδεση μεταξύ οργανώσεων και κλάδων, φροντίζει τέλος για τον ορισμό Περιφερειακών συντονιστικών οργάνων.
  στ. Ο υπεύθυνος του Τομέα Εργασιακών Σχέσεων έχει την ευθύνη συγκρότησης επιτροπών για την παρακολούθηση των νομοθετικών ρυθμίσεων της εκάστοτε κυβέρνησης αλλά και την προώθηση των θέσεων της παράταξης με στόχο την ομογενοποίηση κλάδων εργαζομένων.
  ζ. Ο υπεύθυνος του Τομέα Διεθνών Σχέσεων έχει την ευθύνη παρακολούθησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων απασχόλησης, παρατήρησης των ευρωπαϊκών εργασιακών συμβουλίων καθώς και τη σύσφιξη σχέσεων με ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές κινήσεις.
  η. Ο υπεύθυνος του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Πρόνοιας έχει την ευθύνη παρακολούθησης του νομοθετικού έργου των συναρμόδιων υπουργείων καθώς και την επεξεργασία και υλοποίηση αποφάσεων της παράταξης για μεγάλες τομές με τη δημιουργία δομών σύγχρονων και αποτελεσματικών.
  θ. Ο υπεύθυνος του Τομέα πολιτιστικής δράσης, αθλητισμού και παροχών διαχειρίζεται για λογαριασμό της παράταξης όλα τα θέματα που αφορούν στον Τομέα και εισηγείται στο Προεδρείο τρόπους και προτάσεις για την πολιτική σύγχρονων παροχών στα μέλη μας.

 11. Αρμοδιότητες Επιτροπών.

  α. Ο Υπεύθυνος Γραφείου Μελετών συστήνει ειδική επιστημονική επιτροπή με σκοπό την ανάλυση στοιχείων, την επιστημονική επεξεργασία θέσεων και την προβολή ειδικών οικονομικών αναλύσεων.
  β. Ο Εκπρόσωπος Τύπου της παράταξης είναι υπεύθυνος για την οργάνωση σύγχρονου γραφείου τύπου με στόχο την προβολή των θέσεων και της δράσης της παράταξης.

 12. Επιτροπή Δεοντολογίας

  Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από 7 μέλη που ορίζονται κάθε τρία χρόνια από το συνέδριο της παράταξης. Τα μέλη αυτής της επιτροπής δεν συμμετέχουν σε κανένα άλλο όργανο της παράταξης.
  Η Επιτροπή Δεοντολογίας ελέγχει πειθαρχικά παραπτώματα μελών και επιβάλει ανάλογες ποινές.
  Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαντά σε ερωτήματα σχετικά με την ερμηνεία διατάξεων του καταστατικού.
  Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί οποιαδήποτε παράβαση του καταστατικού, των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων ή όταν η συμπεριφορά μέλους δε συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της παράταξης.
  Η Επιτροπή Δεοντολογίας συγκαλείται με απόφαση του Προεδρείου της παράταξης.
  Οι επιβαλλόμενες ποινές είναι κατά σειρά βαρύτητας οι παρακάτω:
  α. Έγγραφη σύσταση
  β. Έγγραφη επίπληξη
  γ. Αναστολή δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, διάρκειας έως 12 μηνών
  δ. Αναστολή ιδιότητας μέλους διάρκειας έως 12 μηνών.
  ε. Οριστική διαγραφή.

 13. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

  Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι 3μελής, εκλέγεται με πανελλαδική ψηφοφορία και τα μέλη της δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κανένα άλλο όργανο της παράταξης.
  Συνεδριάζει στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και αρμοδιότητά της είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της παράταξης.
  Υποβάλλει τις εκθέσεις της, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε όλα τα μέλη της παράταξης.

 14. Κανονισμός Λειτουργίας Παράταξης

  Για το σύνολο των λειτουργιών και πάσης φύσεως εσωτερικής διαδικασίας και λεπτομερείς αρμοδιότητες οργάνων αλλά και για όσα θέματα δεν ορίζονται από το παρόν καταστατικό δίνεται η αρμοδιότητα στο Προεδρείο της παράταξης να συντάξει κανονισμό λειτουργίας.
  Τον κανονισμό λειτουργίας θα εκπονήσει ειδική επιτροπή μελών της παράταξης που θα ορισθεί από το Γενικό Συμβούλιο.

 15. Τροποποίηση Καταστατικού

  Το μοναδικό όργανο που μπορεί να τροποποιεί άρθρα του καταστατικού είναι τα ίδια του τα μέλη μετά από εισήγηση του Προεδρείου και Πανελλαδική Ψηφοφορία.
  Οι τροποποιήσεις του καταστατικού εγκρίνονται με πλειοψηφία του 50 + 1% των ψηφισάντων μελών.

 16. Σύνδεση με Ευρωπαϊκές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

  Τα αρμόδια όργανα της παράταξης μπορούν να αποφασίσουν για την ένταξη της παράταξης σε ευρωπαϊκές ενώσεις εργαζομένων.

Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από το 1ο Τακτικό Συνέδριο της Συνδικαλιστικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ, Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής» και ισχύει από την ψήφισή του.