Με μια διάταξη οι τράπεζες χάνουν καταθέσεις άνω των 7 δισ. ευρώ

Καταθέσεις άνω των 7 δισ. ευρώ θα χάσουν το επόμενο διάστημα οι τράπεζες, καθώς διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατάθεσε την Παρασκευή η κυβέρνηση στη Βουλή αναγκάζει τους φορείς της γενικής κυβέρνησης να κλείσουν όλες τις προθεσμιακές τους καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα και να μεταφέρουν το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Σήμερα οι καταθέσεις των φορέων της γενικής κυβέρνησης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανέρχονται στα 14,3 δισ. ευρώ. Τα 9,5 δισ. ευρώ είναι καταθέσεις της κεντρικής κυβέρνησης (υπουργείων και άλλων), τα 2,5 δισ. ευρώ καταθέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα 2,3 δισ. ευρώ καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων και τα 471 εκατ. ευρώ καταθέσεις των νοσοκομείων.  Από τα 14,3 δισ. ευρώ των συνολικών καταθέσεων των φορέων γενικής κυβέρνησης τα 7,2 δισ. ευρώ αφορούν σε καταθέσεις προθεσμίας και τα 7,1 δισ. ευρώ σε καταθέσεις όψεως.

Από τα 14,3 δισ. ευρώ, τα 3 δισ. ευρώ, είναι κατατεθειμένα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αυτά δεν θα μεταφερθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς το πολυνομοσχέδιο τα εξαιρεί ρητά.

Βάσει των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου, το μέγιστο όριο της ρευστότητας που οι φορείς της γενικής κυβέρνησης θα επιτρέπεται να διατηρούν στις εμπορικές τράπεζες θα ισούται με τις καθαρές ταμειακές τους ανάγκες για το επόμενο δεκαπενθήμερο. «Τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων γενικής κυβέρνησης πέραν του ανωτέρω μεγίστου ορίζονται ως πλεονάζοντα και τηρούνται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος», ξεκαθαρίζει το νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, στη βάση της πρόβλεψης κάλυψης των ταμειακών αναγκών του επόμενου δεκαπενθήμερου οι φορείς θα διατηρήσουν καταθέσεις ύψους 3 δισ. ευρώ σε λογαριασμούς όψεως των τραπεζών. Άλλες εκτιμήσεις τοποθετούν στο 1 δισ. ευρώ το εν λόγω ποσό. Σε κάθε περίπτωση το ακριβές ύψος των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων και το μέγιστο ύψος της ρευστότητας που οι φορείς θα διατηρούν στα πιστωτικά ιδρύματα θα προκύψει μέσω του ταμειακού προγραμματισμού που θα διενεργήσουν οι φορείς σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Τέλος οι προθεσμιακές

Αυτό που πάντως δρομολογείται ταχέως είναι το κλείσιμο όλων των προθεσμιακών λογαριασμών των φορέων της γενικής κυβέρνησης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα, στο πολυνομοσχέδιο περιελήφθη και διάταξη που προβλέπει πως το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται σε αποκατάσταση της θετικής ζημίας (πέναλτι) που μπορεί να προκύψει σε βάρος των φορέων της γενικής κυβέρνησης από την πρόωρη λήξη (σπάσιμο) των προθεσμιακών τους καταθέσεων και τη μεταφορά των κεφαλαίων τους στην ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τη σχετική πρόβλεψη, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν σκοπεύει να «σπάσει» προθεσμιακούς λογαριασμούς φορέων της γενικής κυβέρνησης, αλλά θα στείλει αμέσως μετά την ψήφιση του νομού εγκύκλιο σε όλους τους φορείς με ρητή εντολή να μην ανανεώσουν καμία άλλη προθεσμιακή κατάθεση στο μέλλον.

Όποιες διοικήσεις φορέων δεν εναρμονισθούν με το νόμο και τις εντολές του υπουργείου Οικονομικών θα βρεθούν αντιμέτωπες με κυρώσεις. Ενδεικτικά το πολυνομοσχέδιο αναφέρει πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης είναι δυνατή η καθαίρεση των μελών του Δ.Σ. του φορέα, των εκτελεστικών του οργάνων και του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, αλλά και η μείωση του ύψους της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα από τον προϋπολογισμό.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *