Ξεκινάει έρευνα για τα συνταξιοδοτικά ταμεία

Έρευνα για τα συνταξιοδοτικά ταμεία της χώρας, ξεκινάει άμεσα η ΕΛΣΤΑΤ. Σκοπός της θα είναι να προκύψουν έγκυρα στατιστικά στοιχεία για τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα είναι οικονομικά, στοιχεία απασχόλησης και πλήθους δικαιούχων.

Έτσι εκτιμάται ότι θα μπορεί να προσδιοριστεί η συνεισφορά του τομέα στη διαμόρφωση του εθνικού εισοδήματος. Η έρευνα θα είναι απογραφική και θα καλύπτει το σύνολο των συνταξιοδοτικών ταμείων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα διενεργηθεί η έρευνα, είναι το έτος 2018 και οι εργασίες επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Ιουνίου 2019.

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος της ΕΛΣΤΑΤ για την σχετική έρευνα, έχει ως εξής:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της Έρευνας Συνταξιοδοτικών Ταμείων, κατά τη διάρκεια του έτους 2018 με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το έτος 2017.
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Διανεμητικού Εμπορίου της Δ/νσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.

2. Η εν λόγω έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του κανονισμού 295/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και του κανονισμού 446/2014 της Επιτροπής της 2ας Μάιου 2014, και αποσκοπεί στη συλλογή και κατάρτιση εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις βασικές μεταβλητές των επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται: στην τάξη 6530: Συνταξιοδοτικά ταμεία, του τομέα Κ της NACE αναθ.2, για τα αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία (οικονομικά στοιχεία, στοιχεία απασχόλησης, στοιχεία πλήθους δικαιούχων), προκειμένου να προσδιορισθεί η συνεισφορά του τομέα στη διαμόρφωση του εθνικού εισοδήματος και, παράλληλα, να καλυφθούν οι στατιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

3. Η έρευνα είναι απογραφική και καλύπτει το σύνολο των συνταξιοδοτικών ταμείων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Μονάδα της έρευνας είναι το συνταξιοδοτικό ταμείο. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποσταλούν στη Eurostat, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων εφαρμοστικών κανονισμών 250/2009 και 251/2009 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 και του κανονισμού 446/2014 της Επιτροπής που τους τροποποιεί. Το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα διενεργηθεί η έρευνα, είναι το έτος 2018 και οι εργασίες επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Ιουνίου 2019. Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
– Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας (διαμόρφωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, ηλεκτρονική αποστολή του ερωτηματολογίου στα συνταξιοδοτικά ταμεία).
– Συλλογή στατιστικών στοιχείων.
– Ενημέρωση μητρώου Συνταξιοδοτικών ταμείων.
– Δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού προγράμματος.
– Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων.
– Παραγωγή τελικών πινάκων, εφαρμογή σχημάτων εμπιστευτικότητας στα αποτελέσματα και αποστολή στοιχείων στη Eurostat.
– Σύνταξη Έκθεσης ποιότητας (quality report).
– Αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων της έρευνας.
– Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.

4. Για τη διενέργεια της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν:
• Υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ., οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *